Tuesday, July 16, 2024 08:15

Vedtægter for Ninjas.dk Triathlon

§ 1 Navn

Foreningens navn er Ninjas.dk Triathlon, og foreningens hjemsted er Værløse, Furesø kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at skabe passende rammer for udøvelse af alle former for multisport, som medlemmerne ønsker. Hensigten er at skabe en klub baseret på frivillighed og initiativ.

§ 3 Medlemskab

Medlemskab kan erhverves af enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
Medlemskab af foreningen kan tegnes for et årligt kontingent. Foreningen vil søge at holde det årlige kontingent lavest mulig og få dækket sine udgifter v.h.a. sponsor indtægter.

§ 4 Tilknytning

Foreningen er på stiftelsestidspunktet ikke tilknyttet forbund. Bestyrelsen vil på foreningens vegne søge optagelse i relevante forbund.

§ 5 Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af minimum 3 medlemmer, som vælges for ét år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og mindst 1 menigt medlem. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

§ 6 Regnskab og revision

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Foreningens kasserer fører regnskab, der fremlægges på generalforsamlingen.

§ 7 Økonomi

Klubbens indtægter og udgifter skal så vidt muligt holdes nede. Ingen af klubbens medlemmer må have økonomisk gevinst ved sit medlemskab af klubben.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal holdes senest 1. december og skal indvarsles pr. e-mail mindst en måned forud.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent.

2 Formandens beretning.

3 Kassererens beretning.

4 Behandling af indkomne forslag.

5 Budget og kontingent.

6 Valg af bestyrelse.

7 Eventuelt.

På generalforsamlingen har alle medlemmer møde- tale- og stemmeret. En person kan højst afgive én stemme. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen med formuleret forslag til dagsorden. Indvarslingen skal ske skriftligt mindst 14 dage forud.

§ 10 Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses såfremt en enstemmig ekstraordinær generalforsamling beslutter dette.

Stiftet 22/6 2007